Evidence knihoven

K tomu je potřeba, aby provozovatel (městský, obecní úřad) po 1. lednu 2003

 1. podal návrh na zápis, který se uskuteční vyplněním stručného formuláře s názvem Návrh na zápis do evidence knihoven (v příloze).

  Pokud provozovatel provozuje více knihoven, podává návrh na evidenci pro každou zvlášť
   
 2. přiložil knihovní řád, podle kterého knihovna poskytuje služby včetně uvedení všech poplatku (ceník) a zřizovací listinu. Pokud bude knihovna součástí úřadu stačí vyjádření této skutečnosti a podpis starosty
   
 3. vše odeslal na adresu:
  Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven
  Maltézské nám. 1,
  118 11 Praha 1
  (návrh zápisu se podává písemně, poštou, nikoliv prostřednictvím e-mailu).

Evidence knihoven je duležitá, protože zapsané knihovny mají možnost žádat dotaci z peněžních prostředku státního rozpočtu a z dalších zdroju, při revizi knihovních fondu mohou využít výjimky ze zákona č. 563/1991 o účetnictví a za evidované knihovny sjednává Národní knihovna ER smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ohledně úhrady odměn za užití autorských děl.

Všechny uvedené faktory Vám v dalších letech mohou pomoci při modernizaci a rozvoji knihovnických a informačních služeb ve vaší knihovně.

 

Formulář pro žádost o evidenci knihovny - ke stažení (.doc, 32 kB)

 

Další vzorové dokumenty ke stažení:
Čestné prohlášení (.doc, 22 kB)
 Knihovní řád

Přihláška čtenáře do 15 let

PřihlPřihláška_čtenáře nad_15_let
Ceník (.doc, 26 kB)